|
ស្វែងរកភ្នាក់ងារ KW ក្នុងស្រុក ភ្នាក់ងាររបស់អ្នក។
John Scarano
Keller Williams Realty
Chester, NY
English
អាជ្ញាប័ណ្ណលេខ៖ 10401343602 - NY / NYS Licensed Real Estate Salesperson នៅ Licensed2Sell Team
ការិយាល័យ Keller Williams® នីមួយៗត្រូវបានគ្រប់គ្រង និងដំណើរការដោយឯករាជ្យ

អំពី​ខ្ញុំ

Husband - Father of two girls - 17 year military Veteran. I believe in integrity, commitment to excellence, professionalism and personalized care. I possess the knowledge and skills needed to smoothly navigate you through the process of buying or selling your home.

ព័ត៌មានលម្អិតរបស់ខ្ញុំ
ភាសា English
សម្ព័ន្ធភាពយោធា National Guard - United States United States Air Force
មជ្ឈមណ្ឌលទីផ្សារ Keller Williams Realty
cdbat0ovar0kro0hkd50.png
Keller Williams Realty
243 Route 17K Newburgh, NY 12550
ការិយាល័យ

John Scarano
NYS Licensed Real Estate Salesperson 10401343602
ទូរស័ព្ទចល័ត
គេហទំព័រនេះប្រើខូគីដើម្បីកែលម្អបទពិសោធន៍របស់អ្នក។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមអានរបស់យើង។ គោលការណ៍ខូឃី. ដោយចុច “យល់ព្រម” ឬបន្តប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ អ្នកយល់ព្រមចំពោះការប្រើប្រាស់ខូគីរបស់យើង។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ និង គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន.