|
ស្វែងរកភ្នាក់ងារ KW ក្នុងស្រុក ភ្នាក់ងាររបស់អ្នក។
ប្រណិត
Mandy Mancini
Keller Williams Consultants Realty
Dublin, OH
English
អាជ្ញាប័ណ្ណលេខ៖ 2014003602 - OH / REALTOR® នៅ Mandy Mancini at Keller Williams Consultants Realty
ការិយាល័យ Keller Williams® នីមួយៗត្រូវបានគ្រប់គ្រង និងដំណើរការដោយឯករាជ្យ

អំពី​ខ្ញុំ

Why Choose Me As Your Agent?

When you work with me, you will receive a knowledgeable and professional real estate agent, a committed ally to negotiate on your behalf, the systems in place to streamline buying your home and the backing of a trusted company, Keller Williams Realty.

Why Work With A Keller Williams Agent?

Looking to sell your home? As a real estate associate of Keller Williams Realty, you will now have access to over 170,000 associates across the country to help you sell your property. With our technology, we are leading the way in how homes are sold and purchased through online marketing. Through our KWLS, your listing will display on top name sites like Zillow and Trulia to get you the most brand exposure to your home.

Looking to purchase a home? With our KW Technology and advanced websites, searching for properties that are active on the MLS is a breeze. Now you can search 24/7, save properties to your profile to view later and schedule showings with me so you can see these properties in person. My job is to make the real estate buying process that much simpler and as a real estate associate of Keller Williams Realty, we are doing just that.

Our company prides ourselves in staying on the cutting edge of technology and if you select me as your real estate agent, you will receive all of this and more. You could never find a more dedicated, energetic, or focused agent to represent you. Please give me a call for a no obligation assessment of your needs!

ព័ត៌មានលម្អិតរបស់ខ្ញុំ
ភាសា English
ឯកទេស និងការរចនា Luxury
មជ្ឈមណ្ឌលទីផ្សារ Keller Williams Consultants Realty
ccgr4jadn5th8uljr28g.png
Keller Williams Consultants Realty
5400 Frantz Rd. Suite 100 Dublin, OH 43016
ការិយាល័យ

Mandy Mancini
REALTOR® 2014003602
ទូរស័ព្ទចល័ត
គេហទំព័រនេះប្រើខូគីដើម្បីកែលម្អបទពិសោធន៍របស់អ្នក។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមអានរបស់យើង។ គោលការណ៍ខូឃី. ដោយចុច “យល់ព្រម” ឬបន្តប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ អ្នកយល់ព្រមចំពោះការប្រើប្រាស់ខូគីរបស់យើង។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់ និង គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន.